hemmesini gormek

“Misil Craft” gözleg, önümçilik we satuwy birleşdirýän ylym, senagat we söwda kärhanasydyr.2011-nji ýyla çenli döredildi. Kompaniýanyň önümleri stikerler, dürli tehnika washi lentalary, öz-özüne ýelmeýän ýazgylar we ş.m. ýaly çap kategoriýalaryny öz içine alýar. Olaryň arasynda 20% -i içerde satylýar we 80% -i dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna we sebitine eksport edilýär. .

Koprak oka
hemmesini gormek

Biziň nämä synanyşýarys

 • index_customer
 • Amatly teswir1
  Amatly teswir1
  Washuwýan ýerlerimiň nähili çykanyna gaty begendim!lt, muny nädip isländigi, öndüriji bilen aragatnaşyk ýakymlydy we ibermek gaty çaltdy!
 • Amatly teswir2
  Amatly teswir2
  Sargytlarymyň köpüsi dogry ýerine ýetirilýär. Biziň agentimiz, ähli dizaýnlaryň dogry öndürilendigine göz ýetirmek üçin sabyrly boldy.
 • Amatly teswir3
  Amatly teswir3
  Önüm ajaýyp çykdy! Çap, reňk we dizaýn ajaýyp ýerine ýetirildi.Şeýle hem, tutuş prosesde gaty peýdaly we mylaýym. + Köp nusgalar berildi!köp sag boluň, täzeden tertipleşdirerin :)
 • Amatly teswir4
  Amatly teswir4
  Örän sabyrly, dostlukly we peýdaly. Önüm edil suratlandyrylyşy ýaly we ýokary hilli.men ýene zakaz ederin!
 • Amatly teswir5
  Amatly teswir5
  Tiz wagtdan başlap hemme zat ajaýyp boldy !!Hilini we reňklerini gowy görüň !!! iň gowy öndüriji !!!!we alnan mysallary gowy görýän !!Elbetde täzeden satyn almak !!!
 • Amatly teswir6
  Amatly teswir6
  Ajaýyp washi lentasy!Garaşylyşyndan has gowy çykdy. Üpjün ediji gaty peýdaly we aragatnaşyk saklaýar.
 • Amatly teswir7
  Amatly teswir7
  Ajaýyp hil we reňkler!Takyk gözleýän zadym.